REGULAMIN NEWSLETTERA MDK – Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej

§ 1

Niniejszy regulamin usługi „Newsletter”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Miejski Dom Kultury w Bielsku–Białej, filia MDK – Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, przy ul. Juliusza Słowackiego 17, zwanym dalej „MDK”.

§ 2

  1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez MDK na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty programowej MDK.

2. Użytkownik – poprzez wyrażenie zgody na świadczenie usługi Newsletter – udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ust. 

§ 3

  1. Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która poda swój adres e-mail, wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzi zapoznanie się z regulaminem newslettera oraz złoży wypełniony druk dotyczący zapisu na newsletter w MDK- MDK – Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.

2. MDK na podany adres e-mail będzie wysyłać informacje związane z oferta programową MDK, a także promującą działalność MDK. 

§ 5

1. Zapisanie się do usługi Newsletter oraz wyrażenie zgód na przetwarzacie danych osobowych jest dobrowolne i może zostać każdym momencie wycofane poprzez kliknięcie pozycji „Wypisz się”, w każdym przesłanym przez MDK newsletterze. 

2.Wycofanie zgody ma skutek natychmiastowy i powoduje zaprzestanie wysyłania kolejnych informacji. 

§ 6

1.Do korzystania z usługi newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 7

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl, bądź pocztą na adres MDK podany w § 1 Regulaminu lub osobiście pod adresem wskazanym w § 1 Regulaminu.

2.W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji
o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez MDK.

3. MDK rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8

1.Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po wyrażeniu zgód na korzystanie z usługi Newsletter.

2.Podany przez użytkownika adres e-mail będzie przetwarzany przez MDK w celu udostępniania usługi Newsletter.

§ 9 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko Biała, tel. 812 56 92, e-mail: mdk@mdk.bielsko.pl

2) w Miejskim Domu Kultury został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt
w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z do-piskiem: “Inspektor ochrony danych” bądź adres e-mailowy: iod@mdk.bielsko.pl

3) Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

a) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn.zm), polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)–na podstawie udzielonej zgody;

4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a wyjątkiem przewidzianych prawem. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez Wypisanie się
z newslettera (z poziomu informacji przesłanej Newsletterem).

6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora;

7) Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8) Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Zgodę można wycofać poprzez przesłanie informacji o wycofaniu zgodny na adres mdk@mdk.bielsko.pl, oraz iod@mdk.bielsko.pl

10) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11)Państwa dane nie będą przekazywane do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.